1. Chủ tịch: Huỳnh Thanh Hòa

2. Phó chủ tịch: Trương Thành Tuấn