1. Chi bộ Khối văn phòng.

2. Chộ bộ Khối tự nhiên.

3. Chi bộ Khối xã hội