QUY ĐỊNH HỒ SƠ VỀ VIỆC THANH TOÁN TIỀN BẢO HIỂM TAI NẠN


1. Đối tượng: Học sinh đang học tại trường có tham gia bảo hiểm tai nạn.

2. Hồ sơ:    

   Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (tải mẫu đơn tại đây)  và thẻ bảo hiểm tai nạn của học sinh, pho to kèm theo hồ sơ nằm viện – ra viện hoặc đơn thuốc của học sinh đó.

3. Thủ tục:

   - Ghi đầy đủ các thông tin trên mẫu giấy yêu cầu trả bảo hiểm (kèm theo bảo hiểm, hồ sơ đã pho to) đem vào văn phòng nộp cho bộ phận thủ quỹ hoặc kế toán. Bộ phận văn phòng tiếp nhận nhờ Ban giám hiệu ký duyệt.

   - Khi Ban giám hiệu ký duyệt xong, bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ lại cho học sinh. Hướng dẫn học sinh đem hồ sơ xuống bảo hiểm để thanh toán.

   - Thời gian nộp là từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

* Lưu ý: Hồ sơ kèm theo phải photo.